SOCIAL MEDIA


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τι αναφέρει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ

Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο επίδομα θέρμανσης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο επίδομα θέρμανσης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλαπικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφεξής, η χορήγησή του στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης (θα καθορισθούν με υ.α.), αντί αποκλειστικά και μόνο στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που ισχύει σήμερα.

2. Χορηγείται έκτακτη παράταση κατά τρεις (3) μήνες στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης και κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες στους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του ν. 4307/2014 που λήγουν έως τις 31/12/2020.

Αιτιολογική

Άρθρο 1

Επιδιώκεται η μεταβολή του εύρους της εξουσιοδοτικής διάταξης, προκειμένου να παρέχεται επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές όχι μόνο για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης αλλά και για τη χρήση άλλων ειδών καυσίμων θέρμανσης, τα οποία θα καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 2

Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσχερειών πάσης φύσεως που προκύπτουν στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της γενικότερης αναστάτωσης που αυτά προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτές. Ειδικότερα, οι τρέχουσες συνθήκες δύνανται να δυσκολεύουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ωρίμανσης του προς εκποίηση ενεργητικού και να δυσχεράνουν τη συγκέντρωση των απαιτούμενών εγγράφων για την κατάθεση των ίδιων των προσφορών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνουν ενδιαφερομένους δυνητικούς επενδυτές. Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της επιτυχούς έκβασης των διαδικασιών της ειδικής διαχείρισης και ειδικότερα ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσες εξ αυτών βαίνουν προς το πέρας της διάρκειάς τους, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση, κατά τρεις (3) μήνες, του χρόνου περάτωσης των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης που διάγουν το τελευταίο εξάμηνο της διάρκειάς τους ή οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση του άρθρου 89 του νόμου 4714/2020, εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάμβανε χώρα, έως την 31.12.2020 . Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνονται κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες όσες διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται έως και την 31.12.2020 καθώς και όσες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε ‘ περίπτωση ο ειδικός διαχειριστής οφείλει να τηρεί τον απαιτούμενο τύπο της δημοσιότητας των διαδικασιών.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η πρόοδος και η ομαλή ολοκλήρωσή τους και ιδίως η επαύξηση των πιθανοτήτων αναθέρμανσης του εγχώριου και διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά το χρόνο που θα προκηρυχθούν ή και θα ολοκληρωθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Τα δικαιούχα πρόσωπα – καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, όπως θα οριστούν στην κανονιστική απόφαση βάσει των κριτηρίων που θα τεθούν σε αυτήν.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά φορείς επιχειρήσεων που τελούν υπό ειδική διαχείριση των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 και αποτελούν πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Μέσα από την υλοποίηση των προβλέψεων της ρύθμισης αναμένεται να διευκολυνθεί ουσιωδώς η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και να επαυξηθούν οι προοπτικές αναθέρμανσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας

Οι προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος αρχή, ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.

2. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 2

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014

1. Για όσες διαδικασίες ειδικής διαχείρισης η νόμιμη διάρκεια τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) λήγει εντός του διαστήματος από τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2020, η διάρκεια αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η παράταση του χρόνου της ειδικής διαχείρισης καταλαμβάνει και διαδικασίες οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάμβανε χώρα έως την 31η.12.2020.

2. Σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης, οι οποίοι έχουν ήδη προκηρυχθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4307/2014 και εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η.12.2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 73, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα επιπλέον δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αρχική καταληκτική ημερομηνία.

3. Ειδικώς για τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των οποίων η αρχική προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών περιλαμβανόταν στο χρονικό διάστημα από την 7η.11.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να προβαίνει στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα επιπλέον δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία ισχύει αναδρομικά από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Η παράταση αυτή θεωρείται έγκυρη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) προ της έναρξης ισχύος του παρόντος και πριν την πάροδο της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας υποβολής προσφορών των παραπάνω διαγωνισμών, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ειδικός διαχειριστής έχει με πρωτοβουλία του δημοσιεύσει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και ιδίως με δημοσίευση στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρησης ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, και

β) εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δημοσιεύει πράξη η οποία θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τη νέα, μετά την παράταση, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών kol αποσφράγισης τους, σε δύο καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στον ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η πράξη παράτασης δεν μπορεί να προβλέπει καταληκτική ημερομηνία συντομότερη ή απώτερη των δεκατεσσάρων (14) επιπλέον ημερών από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Advertisement Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις από την ΕΥΒΟΙΑ

Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα

Όλες οι ειδήσεις από τον Κόσμο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΣΥ: Προμηθεύτηκε 300 αστικά λεωφορεία με leasing

Ολοκληρώθηκε από την Ο.ΣΥ. ΑΕ η διαγωνιστική διαδικασία

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Ολοκληρώθηκε από την Ο.ΣΥ. ΑΕ η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) 300 αστικών λεωφορείων

Πρόκειται για 90 ντιζελοκίνητα αρθρωτά (με ρυμουλκό) και 210 κανονικά (διαξονικά), που προορίζονται να καλύψουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες της Αθήνας στην προσπάθεια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αυξήσει τα δρομολόγια, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας για την αποφυγή συνωστισμού των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσωρινοί ανάδοχοι, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, αναδείχθηκαν τρεις από τους τέσσερις συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και αυτοί είναι ο όμιλος Σαρακάκη, το Μεσογειακό Κέντρο Φορτηγού & Λεωφορείου (συμφερόντων Παπαδάκη) και η Εθνική Leasing. Η τέταρτη εταιρεία συμφερόντων Μαρούλη και συνεργαζόμενων εταιρειών, τέθηκε εκτός διαγωνισμού, λόγω μη κάλυψης ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Η ΟΣΥ ΑΕ καταθέτει αύριο στο Ελεγκτικό Συνέδριο την Απόφαση και τις σχετικές συμβάσεις για τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο. «H προμήθεια των 300 λεωφορείων με την ανάθεση υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Αστικών Συγκοινωνιών, καθώς τα εν λόγω οχήματα θα προστεθούν στις γραμμές που παρατηρούνται μεγαλύτερες απαιτήσεις, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα του επιβατικού κοινού», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις ανακοινώσεις Λαγκάρντ, την Πέμπτη, αναμένει η αγορά ομολόγων

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Πέμπτη. Οι επενδυτές αναμένουν έναν πρώτο απολογισμό των πρόσθετων μέτρων που είχε ανακοινώσει το Δεκέμβριο η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ δεν αναμένονται «ειδήσεις» από το μέτωπο της νομισματικής πολιτικής.

Στο μεταξύ, η Ε.Ε προετοιμάζεται -σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters- να προχωρήσει στην έκδοση 7ετών και 30ετών ομολόγων προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Sure για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε το 0,7% για να υποχωρήσει αργότερα στο 0,68%, η απόδοση του 5ετούς κυμαίνονταν στο 0,087% από 0,078% και του 15ετους στο 0,972% από 0,97%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 26 εκατ. ευρώ, τα οποία στο σύνολο τους αφορούσαν σε εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,68% από 0,66% που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έναντι -0,53% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,21% από 1,18%.

Στην αγορά συναλλάγματος, περιορισμένη ήταν σήμερα η συναλλακτική κίνηση λόγω της αργίας στις ΗΠΑ. Το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1,2078 δολ. από τα 1,2083 δολ. που άνοιξε η αγορά. Με ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η ομιλία της νέας υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ (Τζάνετ Γέλεν) στο Κογκρέσο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιδιώξουν απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο διεθνές εμπόριο μέσω αδύναμου δολαρίου. Αναμένεται να τονίσει ότι το επίπεδο του δολαρίου καθορίζεται ελεύθερα στις αγορές και ότι η νέα κυβέρνηση δεν επιθυμεί αδύναμο δολάριο.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2064 δολ.


  • ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέει ο Προϋπολογισμός 2021-Εκτροχιάζονται οι προβλέψεις για ανάκαμψη

Χάνεται το α’ εξάμηνο, ελπίζουν στο β’ με το άνοιγμα του τουρισμού

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Συναγερμός έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο για τους στόχους του Προϋπολογισμού, που έχει αρχίσει να τίθεται υπό αμφισβήτηση, προτού καν συμπληρωθεί η τρίτη εβδομάδα του έτους.

Βασικό πεδίο ανησυχίας αποτελούν τα ισχυρά περιοριστικά μέτρα που παρατείνονται συνεχώς, υπό τη σκιά των τραγικών λαθών στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά lockdowns σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτές οι εξελίξεις βγάζουν εκτός στόχων όλες τις προβλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας το 2021.

Το δυσμενές σενάριο

Το υπουργείο Οικονομικών εμμένει στην εκτίμηση ότι το τρέχον έτος θα κλείσει με θετικό πρόσημο και ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί στο 4,8%, όπως προβλέπει ο Προϋπολογισμός. Ωστόσο, αν διαβάσει κανείς πίσω από τα λόγια του οικονομικού επιτελείου, θα καταλάβει την έκδηλη ανησυχία των στελεχών του για την κατάσταση της οικονομίας. Ολα δείχνουν πως, για ακόμα μία φορά, θα επιβεβαιωθεί το δυσμενές σενάριο, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας όλες οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών ήταν εκτός τόπου και χρόνου!

Ηδη από το πρώτο μισό του Ιανουαρίου στελέχη του οικονομικού επιτελείου αρχίζουν να ρίχνουν την… μπάλα στην εξέδρα της Ευρώπης, λέγοντας ότι μπορεί να είναι κρίσιμη η πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα για το άνοιγμα της αγοράς, ωστόσο εξίσου σημαντική θα πρέπει να θεωρείται και η αντίστοιχη διαδικασία στην υπόλοιπη γηραιά ήπειρο. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, με τη Γερμανία να σημειώνει πως θα υπάρχουν ελλείψεις έως τα μέσα του 2021, είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί και η φετινή τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός του 2021, μια μείωση των εσόδων από τον τουρισμό θα έριχνε την ανάπτυξη στο 3,3% από το 4,8% που προβλέπει το βασικό σενάριο.

Αστάθμητοι παράγοντες

Σημειώνεται πως οι κυριότεροι αστάθμητοι παράγοντες για την οικονομία είναι οι εξής:

■ η χρονική έκταση των περιοριστικών μέτρων,
■ η πορεία εμβολιασμού του πληθυσμού και
■ το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού.

Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα συνεπάγεται ότι το ΑΕΠ του 2021 θα διαμορφωθεί σε 169,5 δισ. ευρώ από 162,8 δισ. ευρώ το 2020, έναντι 171,9 δισ. ευρώ το 2021, όπως προβλέπει το βασικό σενάριο. Σε απόλυτους αριθμούς, μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη θα οδηγούσε σε επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ.

Βαθιά ύφεση στο α’ τρίμηνο

Δύο μήνες μετά την εφαρμογή του δεύτερου lockdown παραμένει «θολό» το τοπίο για το άνοιγμα της αγοράς, που, με τη σειρά του, θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, η επιστροφή της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα ξεκινήσει από το δεύτερο μισό του 2021.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι πρώτοι έξι μήνες του έτους θα «σημαδευτούν» από βαθιά ύφεση.

Με την κατάθεση του Προϋπολογισμού του 2021 τον περασμένο Νοέμβριο το υπουργείο Οικονομικών -στο βασικό του σενάριο- υπολόγιζε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 η ύφεση, σε ετήσια βάση, θα άγγιζε το 11,3%. Πιο αισιόδοξη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν την ίδια περίοδο η πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκτιμούσε την ύφεση κατά τους τρεις πρώτους μήνες του νέου έτους στην περιοχή του 10%. Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί νέες προβλέψεις για το 2021, εκτιμάται πως σύντομα θα αναθεωρηθούν επί τα χείρω.


  • newsbreak.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξαναζωντανεύει από τη Δευτέρα το λιανεμπόριο σε όλη τη χώρα

Το σύνολο των εργαζομένων που επανέρχονται στην εργασία

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Ξαναζωντανεύει από αύριο, Δευτέρα, το λιανεμπόριο σε όλη τη χώρα, ενώ θα λειτουργήσουν και πάλι κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής, καθώς και τα ΚΤΕΟ.

Στις «κόκκινες περιοχές» θα ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο «παράδοση εκτός» (click away).

Το σύνολο των εργαζομένων που επανέρχονται στην εργασία είναι περίπου 140.000 και για τους πελάτες η μετακίνηση θα γίνεται με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης, ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Οι εκπρόσωποι των εμπόρων, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα, δήλωσαν ότι η επαναφορά του λιανεμπορίου σε λειτουργία χωρίς ραντεβού, σε συνδυασμό με τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις, δίνει ανάσα και μία ακόμα ευκαιρία, ώστε να αποφευχθεί ένα εαρινό κύμα λουκέτων και συνακόλουθα, απωλειών σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι είναι αποφασισμένοι να τηρήσουν υποδειγματικά τους νέους κανόνες.

Σημειώνεται ότι για τους παραβάτες προβλέπεται προσαύξηση προστίμων.

Γενικοί Κανόνες λειτουργίας

-Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

-Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

-Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033, ενώ ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

-Το μήνυμα έχει διάρκεια 2 ωρών κατά την οποία ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή, με συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος μετακίνησης του.

-Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

-Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: τέσσερα άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε προηγουμένως).

-Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets) ορίζεται ως εξής: Ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

 

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, διαιτολογικές υπηρεσίες

Οι ειδικοί όροι λειτουργίας είναι οι εξής:

-Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

-Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

-Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

-Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

-Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.

-Για επιχειρήσεις με εμβαδόν μέχρι 100 τετραγωνικά (πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη) επιτρέπονται μέχρι 4 άτομα και για επιπλέον τετραγωνικά ένα επιπλέον άτομο ανά 25 τ.μ.

-Για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας, απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

-Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

 

ΚΤΕΟ

Για τα ΚΤΕΟ προβλέπεται ότι οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας, τα γάντια μιας χρήσεως και η χρήση αντισηπτικού.

 

Λοιποί ΚΑΔ που εκκινούν τη Δευτέρα

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών.

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού.

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών.

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών.

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών.

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

96.04.10.01 Υπηρεσίες Διαιτολογίας.

96.04.10.02 Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση την άσκηση.

96.04.10.06 Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

 

Αρχές επιβολής κυρώσεων

– Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

– Ελληνική Αστυνομία

– Δημοτική Αστυνομία

– Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

– Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

– Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

– Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Πληροφορίες – Καταγγελίες: 1520


  • ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολιγοήμερη παράταση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5

Με στόχο να διευκολύνει την ένταξη των επιχειρήσεων

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να διευκολύνει την ένταξη των επιχειρήσεων στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την προσεχή Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021.

Παράλληλα, σε περίπτωση λαθών, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έως τις 19 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι σήμερα, 611.524 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η εκταμίευση των κονδυλίων προς τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 θα ξεκινήσει τη μεθεπόμενη εβδομάδα.


Πηγή: economistas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Κόκκινα» δάνεια 8-10 δισ. ευρώ θα αφήσει πίσω η πανδημία

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Το βάρος από τα «κόκκινα» δάνεια που θα κληροδοτήσει η κρίση της Covid-19 υπολογίζεται στα 8-10 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες και θα είναι αναλογικά μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που θα επωμιστούν τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 8ου Banking Forum ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι τράπεζες όπως οι ελληνικές, οι οποίες ήδη διαθέτουν ένα υψηλό απόθεμα «κόκκινων» δανείων, θα κληθούν να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος στη συνέχεια. Και τούτο διότι ήδη έχουν εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, από το απόθεμα των κεφαλαίων που διαθέτουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μεγάλο βάρος των «κόκκινων» δανείων που κουβαλούν.

Τα «κόκκινα δάνεια» και οι ελληνικές τράπεζες

Περιγράφοντας το πρόβλημα ανέφερε ότι παρότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν μειωθεί κατά περίπου 50 δισ. ευρώ από την κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016, το ποσοστό τους (Σεπτέμβριος 2020) διατηρείται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 35,8%. Και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν, όπως είπε, ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ωστόσο και αυτός θα επηρεαστεί αρνητικά από τις επερχόμενες εξελίξεις. Όπως για παράδειγμα, από την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων ΙFRS9, το κόστος που ενέχουν οι τιτλοποιήσεις των «κόκκινων» δανείων που έχουν γίνει ή προγραμματίζονται για το μέλλον, και τέλος από τη χαμηλή ποιότητα του κεφαλαίου τους (καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά κατά κύριο λόγο αναβαλλόμενη φορολογία).

Η «κακή τράπεζα»

Για τους λόγους αυτούς ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε την ανάγκη παράλληλα με το πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ, η Πολιτεία να τρέξει για τη δημιουργία της λεγόμενης «κακής τράπεζας» που έχει προτείνει ο ίδιος. Η πρόταση αυτή αντιμετωπίζει παράλληλα το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας. Στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων η εφαρμογή της θα μπορούσε, όπως είπε, να οδηγήσει σε μία περαιτέρω μείωσή τους έως κατά 40 δισ. ευρώ. Διαβεβαίωσε δε ότι το κόστος που προκύπτει από τη λειτουργία της «κακής τράπεζας» δεν θα το αναλάβει για μία ακόμη φορά ο Έλληνας φορολογούμενος αλλά οι τράπεζες.


  • economistas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρόταση του Κ. Μίχαλου για τις επιταγές

Ο κ. Μίχαλος επισημαίνει αδυναμία πληρωμής επιταγών

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Την προεξόφληση επιταγών από τις τράπεζες με την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80% για την αποκατάσταση της ρευστότητας στις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις και αγορά ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. ‘Α. Γεωργιάδη ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Ο κ. Μίχαλος επισημαίνει αδυναμία πληρωμής επιταγών και άλλων αξιογράφων από σημαντική μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου λόγω της αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων, εξαιτίας της επιβολής των μέτρων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του νέου κορονοϊού. Αναφέρει ακόμη ότι η επικείμενη νομοθετική διάταξη που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για την αναστολή πληρωμών επιταγών και άλλων αξιογράφων κατά 75 ημέρες, δίνει ανάσες στις πληττόμενες επιχειρήσεις «αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιλύει το οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά».

Για το λόγο αυτό προτείνει την εφαρμογή προγράμματος παροχής εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις εμπορικές τράπεζες, ώστε αυτές με τη σειρά τους να προεξοφλούν τα αξιόγραφα που τους προσκομίζονται από τον κομιστή σε ποσοστό της τάξης του 80%. Από αυτό το 80% της αξίας που θα προεξοφλείται – σύμφωνα με την πρόταση – επίσης το 80% θα πρέπει να είναι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου για τη διασφάλιση των τραπεζών και το υπόλοιπο 20% υποχρέωση του εκδότη. Οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει αρχικά τουλάχιστον να ανέλθουν στο ποσό των 2 δισ. ευρώ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ομαλοποίησης της ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Αυτονόητη προϋπόθεση – τονίζει ο κ.Μίχαλος – αποτελεί ότι στο μέτρο θα μπορούν να ενταχθούν μόνο επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία και με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης του μέτρου από «στρατηγικούς κακοπληρωτές».

  • Πηγή: economistas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Τριετές «πάγωμα» δόσεων δανείου αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Το ανθρώπινο πρόσωπο των δικαστών αλλά και του νομοθέτη

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Το ανθρώπινο πρόσωπο των δικαστών αλλά και του νομοθέτη, έδειξε το Ειρηνοδικείο Αθηνών, το οποίο «πάγωσε» για τρία χρόνια τις δόσεις δανείου για γυναίκα με δύο παιδιά, για χρέος που είχε ο σύζυγος της που έχει πεθάνει.

Το δικαστήριο αποφάσισε τριετή αναστολή των οφειλών και πάγωμα των μηνιαίων καταβολών, κάνοντας δεκτή προσφυγή της γυναίκας λόγω της δυσμενούς οικονομικής της κατάστασης. Η υπόθεση αφορά δάνειο από τράπεζα ύψους 23.000 ευρώ που είχε λάβει ο σύζυγος της, με συνοφειλέτρια την ίδια.

Ο σύζυγος της κατέβαλε τη μηνιαία δόση του νέου δανείου μέχρι το θάνατο του. Κατά την χρόνο ανάληψης της οφειλής, οι αποδοχές του συζύγου της κάλυπταν το ποσό που προβλεπόταν για τις μηνιαίες δόσεις.

Όμως μετά το θάνατο του, τα εισοδήματα της συζύγου του περιορίστηκαν στα 216,38 ευρώ το μήνα, από τη σύνταξη χηρείας που της αναλογούσε. Η μία από τις κόρες της λάμβανε 419,59 ευρώ από επιδότηση από το δήμο Αθηναίων και ένα τμήμα από τη σύνταξη του πατέρα της. Είναι μακροχρόνια άνεργη, εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ χωρίς να επιδοτείται.Η μοίρα της οικογένειας αυτής, έπαιξε και ένα δεύτερο άσχημο παιχνίδι.

Η δεύτερη κόρη από νεαρή ηλικία ήταν διαγνωσμένη με καρκίνο (όγκο εγκεφάλου) και υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και φαρμακευτική αγωγή. Της είχε αναγνωριστεί ποσοστό αναπηρίας 67% από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και κρίθηκε ανίκανη για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η προσφεύγουσα μαζί με τις δύο κόρες της διέμενε σε ενοικιασμένη κατοικία και κατέβαλε 300 ευρώ το μήνα, ενώ δεν διαθέτει κάποιο άλλο κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Όπως ήταν εύλογο, η γυναίκα που δεν εργαζόταν, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις μηνιαίες δόσεις του δανείου, με αποτέλεσμα η οφειλή να καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Το Ειρηνοδικείο κατάλαβε την κατάσταση της γυναίκας, επισημαίνοντας στην απόφαση πως «η αιτούσα ουδέποτε εργαζόταν, ούσα επιφορτισμένη με την ανατροφή και επιμέλεια των τέκνων της, τα οικογενειακά εισοδήματά της εξαντλούνταν στις αποδοχές του συζύγου της από τη μισθωτή εργασία της».

Το δικαστήριο αποφάσισε ορισμό μηδενικών καταβολών για τρία χρόνια. Αιτιολογώντας την απόφαση για την προστασία της γυναίκας, αναφέρει το δικαστήριο:
«Χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση της ίδιας και της οικογένειας της, συνεπεία της ουσιώδους συρρίκνωσης των οικογενειακών εισοδημάτων της, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της, τη συνεπαγόμενη απώλεια των αποδοχών από την εργασία του, το ελάχιστο ποσό στο οποίο ανέρχεται η καταβαλλόμενη προς την ίδια και τη θυγατέρα της σύνταξη χηρείας και την αδυναμία της οφειλέτιδος να εξασφαλίσει σταθερή θέση εργασίας».

Επιπλέον έκρινε πως δεν αναμένεται άμεσα σημαντική βελτίωση της δυσμενούς οικονομικής και εισοδηματικής της κατάστασης. Για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε προσδιορισμό έναρξης καταβολής των μηνιαίων δόσεων, μετά την πάροδο της τριετίας «παγώματος» των οφειλών.

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν πως πρόκειται ουσιαστικά για «κούρεμα» κατά 100% της συνολικής οφειλής με το δεδομένο των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 περί πλήρους αδυναμίας καταβολών, από τη στιγμή που το δικαστήριο δεν όρισε επανασυζήτηση της υπό κρίση αίτησης προκειμένου να επανακριθούν οι μηνιαίες καταβολές στο πλαίσιο της τριετούς ρύθμισης, καθώς δεν αναμένεται άμεσα βελτίωση της δυσμενούς οικονομικής και εισοδηματικής κατάστασής της γυναίκας.

  • Πηγή: newsbreak.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: 4 μέτρα οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Tο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζει τέσσερα μέτρα

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζει τέσσερα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα:

1ον. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5

Στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 196.700 αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Τονίζεται ότι το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με την ενίσχυση που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ωστόσο, οι ενισχύσεις από προηγούμενο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος ενσωματώνονται στον αλγόριθμο, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021.

Ο εν εξελίξει κύκλος καλύπτει και νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ λήγει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ώστε οι πληρωμές προς τους δικαιούχους να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

2ον. Μείωση ενοικίων

Υπογράφεται σήμερα η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή από το Κράτος του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

3ον. Αναστολή πληρωμών αξιογράφων

Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, θα χορηγηθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή):

  • Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση της διάταξης, θα προβλεφθεί ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:

(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,

(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

  • Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, θα προβλεφθεί η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες.
  • Για τους κομιστές των αξιογράφων:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

4ον. Επίδομα Θέρμανσης

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης, η οποία έληγε σήμερα, έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει αποδεκτές περισσότερες από 642.800 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους έχουν πρόβλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 2131621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση, ή να στέλνουν e-mail στη διεύθυνση [email protected]

  • Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αχτσιόγλου: Ρύθμιση και κούρεμα οφειλών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου αδιεξόδου

Τελευταία ενημέρωση:

| Πρώτη καταχώρηση:

Συντάκτης:

«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι υφεσιακή» και «δεν πρέπει να συνεχιστεί και το 2021», πρέπει να υπάρξει μία «σοβαρή στροφή της οικονομικής πολιτικής», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον Real, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν θα αλλάξει γιατί είναι στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου αδιεξόδου, καθώς δεν έχουν ρευστότητα και είναι καταχρεωμένες, αλλά η κυβέρνηση δεν υλοποιεί ένα σχέδιο ανακούφισης από τα χρέη και υποστήριξης της ρευστότητας.

Σημείωσε ότι απαιτείται «μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση -πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη το κάνουν- ,σχήμα ρύθμισης οφειλών με κούρεμα της βασικής οφειλής και κάλυψη, τουλάχιστον, των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από το κράτος, για να μπορέσουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να μην έχουμε νέο κύμα ανεργίας το 2021».

Σε σχέση με την πανδημία ανέφερε ότι η εικόνα της κυβέρνησης δείχνει ότι «έχει απόλυτη απώλεια ελέγχου στη διαχείριση της» και την κατηγόρησε ότι δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, δεν προχωρά σε δωρεάν μαζικά τεστ και ο εμβολιασμός προχωρά πάρα πολύ αργά. «Ανακοινώνει άνοιγμα των σχολείων χωρίς συζήτηση με τους ειδικούς, δεν κάνει τίποτα για τους χώρους εργασίας που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες, δεν έχει ένα συνολικό και οργανωμένο σχέδιο», τόνισε.

Με πληροφορίες από ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!